Algemene aannemings, verkoops- en leveringsvoorwaarden

 1. TAAL, LANGUE, LANGUAGE 

  Nederlands: Van deze algemene aannemings,- verkoops- en leveringsvoorwaarden is de laatst beschikbare versie op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via uw contactpersoon of via onze website. De Nederlandstalige versie van deze algemene aannemings-, verkoops- en leveringsvoorwaarden is de enige authentieke.
 2. DEFINITIES 
  • “b-source”: de commerciële benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “b-core”, met maatschappelijke zetel te B-9308 Hofstade, Heerlijkheidstraat 45, en exploitatiezetel te B-9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0546.615.784, en gekend bij de BTW administratie onder het nummer BE0546 615 784, gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen. 
  • “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene aannemings-, verkoops- en leveringsvoorwaarden. 
  • “Opdrachtgever”: elke (rechts)persoon die een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst en/of product aankoopt bij b-source, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een prijsaanvraag stuurt aan, een order plaatst en/of een dienst en/of product aankoopt bij  b-source en dit ongeacht of deze (rechts)persoon zich tot b-source verhoudt als eindopdrachtgever, dan wel als hoofdaannemer. 
  • “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief, met de vermelding van het factuurnummer en alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, de orderbevestiging uitgaande van b-source, de opleveringsbon uitgaande van b-source, het proces-verbaal van oplevering opgemaakt door b-source en ondertekend door de Opdrachtgever en/of de factuur uitgaande van b-source, met een nauwkeurige identificatie van de diensten en/of producten, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek. 
  • “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) diensten en/of producten, zonder zichtbare gebreken, op de juiste locatie in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van b-source. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, als van een orderbevestiging uitgaande van b-source, wordt de juistheid van de (types van) diensten en/of producten en van de locatie geëvalueerd t.o.v. het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order. 
  • “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. 
 3. TOEPASBAARHEID 
  • Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Opdrachtgever door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met b-source, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen b-source en de Opdrachtgever, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van b-source; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door b-source. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien b-source deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. 
  • Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Opdrachtgever worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming. 
  • De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één (of een gedeelte) van de bepaling(en) zullen b-source en de Opdrachtgever, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. 
  • b-source behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen. 
 4. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING 
  • Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle aanbiedingen en offertes van b-source vier weken geldig. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van b-source vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Opdrachtgever. 
  • Indien de Opdrachtgever slechts een gedeelte van de in de offerte voorziene diensten en/of producten bestelt, heeft b-source het recht deze bestelling te weigeren of de prijzen zoals opgenomen in de offerte te herzien. 
  • De overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is b-source in rechte te verbinden, het order van de Opdrachtgever schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra b-source de uitvoering van het order opstart. 
  • Alle leveringen van diensten en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van b-source, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de Opdrachtgever. 
  • Alle orders en orderacceptaties door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk, behoudens andersluidende bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
  • b-source is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen. 
 5. PRIJS EN KOSTEN 
  • Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor dit welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten. 
  • Ingeval van oponthoud, heeft b-source het recht om de prijzen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van b-source of, bij het ontbreken van beide, in het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order te verhogen. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; vertragingen veroorzaakt door de Opdrachtgever, diens leveranciers en/of overige derden waardoor b-source de geplande start van haar werkzaamheden dient uit te stellen; het niet volbrengen door de Opdrachtgever van de verplichtingen die worden weergegeven in artikel 10 en 14 van deze Algemene Voorwaarden; etc. 
  • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de kosten voor transport en verplaatsing naar de overeengekomen locatie berekend vanop de exploitatiezetel van b-source en gefactureerd per transport en/of verplaatsing en op basis van de transport- en/of kilometervergoeding zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van b-source of, bij het ontbreken van beide, in het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order of in de offerte. 
  • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, vormen de in de offerte en/of overeenkomst opgenomen totaalprijzen een inschatting en gelden zij slechts ten informatieve titel. De definitieve totaalprijs zal worden berekend op basis van de werkelijk geleverde diensten en producten en de overeengekomen uurtarieven. 
  • Indien de offerte en/of overeenkomst werd opgesteld zonder mededeling van eventuele specifieke vereisten, zoals bijvoorbeeld (maar zonder hiertoe beperkt te zijn) wat betreft milieu-, veiligheids-, of gezondheidsnormen, bevat zij slechts de standaardmaatregelen en –middelen voor de door b-source uit te voeren werken. 
  • Onverminderd de kosten die uitdrukkelijk werden uitgesloten in de schriftelijke overeenkomst, of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van b-source of, bij het ontbreken van, in het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, volgende kosten niet in de prijsinschatting en/of uitdrukkelijk overeengekomen vaste prijs inbegrepen en ten laste van de Opdrachtgever (niet-limitatieve opsomming): 
   • Kosten voor verpakking; 
   • Transport- en verplaatsingskosten met inbegrip van de transportverzekering en portkosten; 
   • Kosten voor deelname aan projectvergaderingen; 
   • Kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, invoerrechten, heffingen, en belastingen; 
   • Kosten voor de voorziening en het gebruik van water en elektriciteit; 
   • Kosten voor het voorzien van een werkruimte; 
   • Kosten (zoals ook onder meer – maar zonder hiertoe beperkt te zijn – taksen en lasten) voor het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten. 
  • Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijzigingen van leverancier(s) om redenen onafhankelijk van b-source, evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen het tijdstip waarop de overeenkomst wordt afgesloten conform artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden en de definitieve oplevering van de diensten en/of producten, geven b-source het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 
  • b-source heeft steeds het recht aan de Opdrachtgever een bankgarantie of andere betalingszekerheid te vragen alvorens over te gaan tot uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Opdrachtgever. 
 6. VERBINTENISSEN VAN B-SOURCE 
  • De verbintenissen van b-source beperken zich tot een uitvoering naar best vermogen van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van b-source. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen b-source en de Opdrachtgever, noch een orderbevestiging uitgaande van b-source, en b-source reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van b-source beperkt tot de uitvoering naar best vermogen van het schriftelijk order van de Opdrachtgever. 
  • De plannen en berekeningen die eventueel door b-source worden opgesteld, worden ter aanvaarding aan de Opdrachtgever voorgelegd. b-source draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. deze plannen en/of berekeningen. 
  • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft b-source het recht wijzigingen en/of aanvullende diensten uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. Deze wijzigingen en aanvullende diensten zullen automatisch worden aangerekend en worden geacht door de Opdrachtgever te zijn aanvaard. 
  • b-source vervult haar verbintenissen onder de overeenkomst op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover de Opdrachtgever richtlijnen zou geven in verband met de levering van de diensten en/of producten, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van de uitvoering, aangezien b-source daar exclusief over beschikt. 
  • Behoudens andersluidend akkoord tussen b-source en de Opdrachtgever is de aanwezigheid van b-source op de projectvergaderingen niet vereist. 
  • Indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kan b-source deze ontbrekende producten en/of componenten naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging van ontbrekende producten en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Opdrachtgever geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 10 en 14 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst. 

   De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangerekend aan de Opdrachtgever. 
 7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE DIENSTEN EN/OF PRODUCTEN 
  • Behoudens andersluidende overeenkomst en onverminderd artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden, vangt de levering van de diensten en/of producten aan op het tijdstip zoals bepaald in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of, bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van b-source of, bij het ontbreken van beide, in het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order. 
  • De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van b-source t.o.v. de Opdrachtgever, noch conform de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, noch conform de orderbevestiging uitgaande van b-source. 

   Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Opdrachtgever, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van b-source, evenals wijzigingen in de timing van de Opdrachtgever en/of aanvullende werken, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. 

   In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen b-source en de Opdrachtgever een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. 

   Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever. 
  • b-source is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van vertragingen in de oplevering en/of het in gebreke blijven van producenten en/of leveranciers van b-source, de Opdrachtgever, de producenten en/of leveranciers van de Opdrachtgever en/of enige andere derde. 
  • Ingeval de Opdrachtgever of enige tussenkomende partij de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, heeft   b-source het recht om de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst stop te zetten tot aan deze situatie is verholpen en dit zonder recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding wegens projectstilstand. 
  • b-source heeft het recht de diensten en/of producten in verschillende delen te leveren. Gedeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever. 
  • b-source zal met haar eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdrachten uitvoeren. Overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de Opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de Opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de Opdrachtgever op de werknemers of aangestelde die b-source zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. De “instructies in uitvoering van de opdracht” in de zin van het voorgaande lid worden uitdrukkelijk opgenomen in de opdrachtbevestiging. 
  • De werken zullen door b-source in volstrekte autonomie worden uitgevoerd. Nochtans is het haar toegelaten om, telkens zij het wenselijk zou achten, aanvullende inlichtingen aan de opdrachtgever te vragen. Zulks gebeurt door een vertegenwoordiger van b-source die toezicht houdt op, en gezag uitvoert op haar eigen personeel of aangestelde. De werknemers, aangestelde of andere uitvoeringsagenten van b-source zullen op geen enkel ogenblik als werknemer, aangestelde of agent van de opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag of controle uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.
 8. DUUR
  • Het leveren van diensten wordt aangegaan voor een afgesproken termijn. Ook indien deze termijn onbepaald werd, geldt in beide gevallen dat elke wijziging, ook indien de opdracht stilzwijgend verlengd werd, door de opdrachtgever ten laatste 6 weken ervoor schriftelijk aan b-source kenbaar gemaakt wordt. Bij gebreke waarvan de Opdrachtgever deze termijn aan het voorgesteld tarief en kosten zal aangerekend worden
 9. ONDERAANNEMING 
  • b-source heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven. 
  • Indien b-source optreedt als onderaannemer, heeft b-source een rechtstreekse vordering op de Opdrachtgever, ten belope van het bedrag dat laatstgenoemde aan de medecontractant-hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering. 
  • Indien b-source optreedt als onderaannemer, heeft b-source bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de  medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract m.b.t. het werk waarvoor op b-source als onderaannemer een beroep werd gedaan. 
  • De in artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals onder meer (maar zonder hiertoe beperkt te zijn) de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. 
 10. INFORMATIE EN VOORBEELDEN 
  • De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde diensten en/of producten. De Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie en/of voorbeelden die b-source op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever zou verstrekken. 
  • De Opdrachtgever draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de diensten en/of  producten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Opdrachtgever de diensten en/of producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. 

   De Opdrachtgever zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende producten en/of componenten, de eventueel aan deze producten en/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze producten en/of componenten, etc.) opvragen. 

   De Opdrachtgever heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Opdrachtgever de diensten en/of producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. 
  • Alle informatie die b-source, op eigen initiatief of op vraag van de Opdrachtgever, aan de Opdrachtgever overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Opdrachtgever geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
   De verantwoordelijkheid van b-source blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan b-source wordt opgelegd door de Belgische wetgeving. 
 11. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN 
  • De Opdrachtgever moet direct bij de oplevering van de aangekochte diensten en/of producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft betrekking op onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) de Conformiteit van de Levering, zichtbare gebreken, etc. 

   De Opdrachtgever moet onmiddellijk verifieerbare afwijkingen onmiddellijk aan de vertegenwoordiger van b-source melden via een schriftelijk voorbehoud op het proces-verbaal van oplevering of de opleveringsbon indien dergelijk document wordt opgesteld en moet deze binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen aan        b-source bevestigen per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de geleverde diensten en/of producten te aanvaarden als overeengekomen. 
  • De Opdrachtgever moet de geleverde diensten en/of producten binnen de 24 uur na de oplevering grondig keuren. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen na oplevering aan b-source worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever wordt geacht de geleverde diensten en /of producten te aanvaarden zoals overeengekomen. 
  • De ingebruikname en/of levering aan de eindopdrachtgever van het eindproduct met betrekking waartoe   b-source de diensten heeft geleverd, wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de desbetreffende diensten en/of producten, en bevrijdt b-source, van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. 
  • Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na oplevering aan b-source worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Opdrachtgever verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij b-source hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van drie (3) werkdagen nadat hij deze niet-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken. 
  • Bij klachten m.b.t. niet- conformiteit en/of gebreken die tijdig en correct aan b-source worden gemeld, zal b-source naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige diensten, producten en/of componenten (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van b-source, of bij het ontbreken van beide aan de prijs weergegeven in het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order; of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van het eindproduct met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten heeft geleverd, de aangekochte diensten en/of producten, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek. 

   De Opdrachtgever erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- conformiteit en/of het gebrek en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door b-source. 
  • Bij een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van één of meer producten en/of componenten van producten, naar aanleiding van een non-conformiteit of gebrek dat wordt gedekt door enige garantie, (zoals bijvoorbeeld vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever of in de garantievoorwaarden van de producent van het betreffende product,) zijn de werkuren, transport- en verplaatsingskosten, etc. steeds ten laste van de Opdrachtgever. 
  • De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van diensten en/of (componenten van) producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever. 
  • Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van b-source, heeft de Opdrachtgever in geen geval het recht om de door b-source geleverde diensten en/of producten zelf te trachten herstellen, hieraan werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of producten terug te sturen. 
  • b-source behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan. 
  • Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van diensten en/of producten ontheffen de Opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, de orderbevestiging uitgaande van b-source, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en). 
  • De Opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten. 
 12. AANSPRAKELIJKHEID 
  • b-source zal het project uitvoeren en de diensten leveren naar best vermogen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gaat b-source geen resultaatsverbintenis aan. 
  • De aansprakelijkheid van b-source m.b.t. de geleverde diensten en producten, is beperkt tot de verantwoordelijkheden die op dwingende wijze door de wet worden opgelegd. 
  • Wanneer de overeenkomst de verkoop van producten betreft die niet door b-source worden vervaardigd, doch enkel door b-source worden doorverkocht, kan b-source niet worden aangesproken m.b.t. enige schade aan de producten andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade m.b.t. deze producten, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) bij wie b-source de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Opdrachtgever heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes: 
   • De garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan b-source en/of de Opdrachtgever aanbiedt; 
   • Een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke diensten en/of producten. 

    Indien de Opdrachtgever b-source tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade m.b.t. deze producten andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal b-source deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert b-source enkel als tussenpersoon  tussen de Opdrachtgever en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van b-source blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Opdrachtgever, zonder dat b-source op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade. 
  • De aansprakelijkheid van b-source is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het totale factuurbedrag m.b.t. het betreffende project, of (2) het bedrag van de uitkering van de door b-source aangegane verzekeringspolissen.
  • b-source is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies maar zonder hiertoe beperkt te zijn), (ii) de door de Opdrachtgever, eindgebruiker en/of derden, al dan niet in dienst van of werkzaam voor de Opdrachtgever, toegebrachte schade, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte diensten en/of producten en/of de eindproducten met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten heeft geleverd, (iv) schade aan aangekochte diensten en/of producten en/of de eindproducten met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten heeft geleverd die de Opdrachtgever en/of een derde heeft trachten te wijzigen of indien de Opdrachtgever en/of een derde componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door b-source en/of (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Opdrachtgever, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de producten wordt geleverd.
  • b-source is, in overeenstemming met de artikelen 10 en 14 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Opdrachtgever om alle noodzakelijke en nuttige informatie mee te delen, dan wel op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Opdrachtgever werd overhandigd door de eindopdrachtgever, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte diensten en/of producten en/of enige andere derde. 
  • Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk m.b.t. de eventuele doorverkoop van de aangekochte producten en de eindproducten met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten heeft geleverd, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven. 
 13. VRIJWARING 
  • De Opdrachtgever zal b-source volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, de orderbevestiging uitgaande van b-source, het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Opdrachtgever. 
  • De Opdrachtgever zal b-source schadeloosstellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures. 
 14. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
  • De Opdrachtgever draagt, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om: 
   • De locatie steeds vrij te houden zodat b-source over de nodige ruimte beschikt om de diensten te leveren en de producten te plaatsen; 
   • De werknemers van b-source toegang te verlenen tot en de bestaande sanitaire infrastructuur te laten gebruiken, dan wel de nodige sanitaire infrastructuur te voorzien die door de werknemers van b-source kan worden gebruikt; 
   • De veiligheid op de locatie te garanderen; 
   • b-source op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren die de activiteiten van de Opdrachtgever en/of diens andere leveranciers met zich meebrengen, zodanig dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen om elke vorm van ongeval te vermijden; 
   • Alle gegevens tijdig te overhandigen aan b-source, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan b-source aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Opdrachtgever, en m.b.t. de gegevens waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van b-source t.o.v. de Opdrachtgever; de Opdrachtgever staat in voor de correctheid en relevantie van de meegedeelde informatie en gegevens; 
   • b-source voorafgaand aan de levering van de diensten en/of producten, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze diensten, producten en/of het eindproduct met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten levert, dienen te voldoen; 
   • b-source schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de diensten, producten en/of het eindproduct met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten levert, dienen te voldoen, zoals onder meer (maar zonder hiertoe beperkt te zijn) wat betreft technische specificaties, milieunormen en veiligheidsvoorschriften; 
   • De diensten en/of producten binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de diensten en/of producten op een adequate wijze te testen alvorens deze, al dan niet samen met het eindproduct met betrekking waartoe b-source de diensten en/of producten heeft geleverd, in gebruik te (laten) nemen en/of door te verkopen; 
   • De producten te allen tijde te behandelen en gebruiken conform de gebruikershandleiding die eventueel bij de producten wordt geleverd; 
   • Zijn medewerkers op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals meegedeeld in de gebruikershandleiding, waarvan de Opdrachtgever verklaart de inhoud te kennen); 
   • De noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer een verzekering voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal m.b.t. de op de locatie aanwezige producten en materialen en m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever verleent b-source de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan b-source. 
  • Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, de orderbevestiging uitgaande van b-source, het door de Opdrachtgever geplaatste en door b-source aanvaarde order, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Opdrachtgever niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft b-source het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren,  stockagevergoedingen, extra transport- en verplaatsingskosten, etc. 
  • De opdrachtgever garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften en vrijwaart b-source dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan. 
  • De opdrachtgever zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door (onder)aannemers of door uitzendkrachten. 
 15. OVERMACHT EN HARDSHIP 
  • b-source is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. 
  • In geval van overmacht of hardship kan b-source naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. b-source: (1) de ontbrekende diensten, producten en/of componenten vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever bij aangetekende brief ontbinden; en/of (4) de Opdrachtgever uitnodigen om de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever te heronderhandelen. Indien de Opdrachtgever niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan b-source verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Opdrachtgever tot schadevergoeding te veroordelen. 
  • Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en levering; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; vertragingen veroorzaakt door derden waarop de Opdrachtgever een beroep doet, etc. 
 16. FACTUUR EN BETALING 
  • b-source behoudt zich het recht voor voorlopige facturen op te stellen, naargelang de werken zijn gevorderd, voor de reeds geleverde diensten en/of producten en/of te werken met voorschotfacturen. 
  • De Opdrachtgever moet zijn klachten m.b.t. facturen binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur aan b-source melden per Aangetekende Klachtenbrief. 
  • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van b-source, dient de Opdrachtgever alle facturen uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdag na factuurdatum te betalen. 
  • Alle facturen zijn enkel bevrijdend betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld onderaan de factuur. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen. 
  • Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn b-source in rechte te verbinden zijn geldig. 
  • Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: 
   (1) geldt m.b.t. het saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; 

   (2) is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00), onverminderd het recht van b-source om hogere schade te bewijzen; 

   (3) is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; 

   (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van b-source op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar; en 

   (5) heeft b-source het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Opdrachtgever, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Opdrachtgever te schorsen en/of de overeenkomst(en) te beëindigen of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen. 

   De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor b-source redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever verliest. 
  • Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. 
  • De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van b-source geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur. 
 17. ANNULATIE 
  • Ingeval de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van b-source, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een  forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale bedrag van de offerte, onverminderd het uitdrukkelijke recht van b-source om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. 
 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
  • De eigendomsrechten op de geleverde producten gaan pas over op de Opdrachtgever op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen m.b.t. het betreffende project, inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren. 
  • De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om b-source daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
  • Voorts verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan b-source. 
  • Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of indien b-source vermoedt dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Opdrachtgever op eerste en eenvoudig verzoek van b-source de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan b-source terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever.  Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Opdrachtgever onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale bedrag van de factuur met betrekking tot deze producten; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het voormelde totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van b-source om hogere schade te bewijzen. 
  • In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt b-source automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Opdrachtgever aan b-source een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag m.b.t. het project verschuldigd. 
 19. RECHTSVERWERKING 
  • Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen door b-source van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. 
 20. NETTING 
  • In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen b-source en de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen b-source en de Opdrachtgever steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. 
  • Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Opdrachtgever en b-source doorgevoerde schuldvergelijking. 
 21. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
  • In geval van enige verandering in de toestand van de Opdrachtgever, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever kunnen schaden, houdt b-source zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten tot het ogenblik dat de Opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van b-source om bijkomende schadevergoeding te vorderen. 
  • Indien de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Opdrachtgever het recht om van b-source te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst. 
 22. INTELLECTUELE EIGENDOM 
  • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op of met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten, alsmede de ontwerpen, software, documentatie en alle andere documenten die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van deze overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, blijven de exclusieve eigendom van de Opdrachtgever of van de betreffende leveranciers en/of licentiegevers. 
  • b-source verleent de Opdrachtgever vanaf de oplevering van de diensten en/of producten een eeuwigdurende en wereldwijde licentie om de door b-source in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde software en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee samenhangen, te gebruiken en desgevallend aan te vullen en aan te passen in functie van het professionele gebruik van het eindproduct met betrekking waartoe b-source de diensten heeft geleverd. De licentie is exclusief, kan niet worden overgedragen en mag enkel in sublicentie worden gegeven aan de specifieke eindopdrachtgever voor wie de Opdrachtgever en b-source het eindproduct hebben ontwikkeld. 
  • Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door b-source in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde software en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarmee samenhangen onder welke vorm ook te vermenigvuldigen, kopiëren, tentoon te stellen, verzenden, publiceren of verkopen. 
  • b-source verbindt zich ertoe alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Opdrachtgever en de betreffende leveranciers en/of licentiegevers te eerbiedigen en te doen  eerbiedigen door de eindopdrachtgever voor wie de Opdrachtgever en b-source het eindproduct hebben ontwikkeld. 
  • b-source verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen teneinde enige inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Opdrachtgever en de betreffende leveranciers en/of licentiegevers te vermijden. Indien b-source een (potentiële) inbreuk op deze Intellectuele Eigendomsrechten vaststelt, zal hij de Opdrachtgever hier onmiddellijk over inlichten. 
  • Behoudens voormelde licentie verleent b-source de Opdrachtgever en/of eindopdrachtgever voor wie de Opdrachtgever en b-source het eindproduct hebben ontwikkeld geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander Intellectueel Eigendomsrecht. 
  • De Opdrachtgever garandeert b-source dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. 
 23. CONFIDENTIALITEIT 
  • Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan b-source worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van de Opdrachtgever, met inbegrip van de orderbevestiging en de opleveringsbon uitgaande van de Opdrachtgever, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van de Opdrachtgever moeten voormelde stukken worden teruggeven. 
  • Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van de Opdrachtgever en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
  • De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen b-source en de Opdrachtgever, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Opdrachtgever, publiek gekend zijn. 
  • b-source verbindt zich ertoe de eventueel krachtens bijzondere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en b-source overeengekomen wederzijdse confidentialiteitsverbintenissen naar best vermogen na te komen. b-source verklaart met het oog op de naleving van dergelijke overeenkomsten confidentialiteitsverbintenissen te hebben opgenomen in de overeenkomsten met haar personeel en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat deze maatregel in hoofde van b-source volstaat voor de naleving van voormelde  bijzondere confidentialiteitsverbintenis met betrekking tot het personeel van b-source. 
 24. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL 
  • De Opdrachtgever geeft aan b-source de toelating om de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door b-source aangeboden diensten en/of producten. De Opdrachtgever geeft b-source de toestemming deze gegevens aan derden over te maken. 
  • De Opdrachtgever kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Opdrachtgever geen commerciële informatie van b-source meer wenst te ontvangen, dient de Opdrachtgever    b-source hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Opdrachtgever, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend aan de Opdrachtgever. 
  • Beeldmateriaal dat eigendom is van de Opdrachtgever mag enkel door b-source gebruikt worden voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van     b-source, publicatie in folder(s), etc na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
  • b-source verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens. 
 25. OVERDRACHT 
  • Het is b-source toegestaan de overeenkomst(en) tot levering van diensten en/of producten over te dragen aan derden, al dan niet verbonden vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt hierbij in met eventuele overdrachten, zowel van schuldvorderingen als van schulden. 
  • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze overeenkomst onder enige voorwaarde ook over te dragen aan derden, behoudens mits de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van b-source en onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald door b-source. 
 26. OVERIGE
  • Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van zesendertig maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van b-source over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, om dan prestaties voor hem te laten verrichten. De opdrachtgever zal tijdens dezelfde periode ook, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met geen personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van b-source samenwerken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 30.000 per inbreuk en per persoon. 
 27. GESCHILLEN 
  • De Opdrachtgever en b-source verbinden zich ertoe om voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI toe te passen. De zetel van de mediatie is Erembodegem. De taal van de mediatie is het Nederlands. Indien de mediatie niet lukt, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het arbitragereglement van CEPANI, door één arbiter, die conform dit reglement wordt benoemd.

Altijd als eerste het laatste nieuws ontvangen?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 • Projectrealisaties
 • Beschikbaarheden
 • Sectornieuws
 • Achter de schermen
Copyright © 2024 b-source. Alle rechten voorbehouden. Veiligheid boven alles, ook voor jou. Lees hier ons privacy- , cookie- en GDPR-beleid
Algemene aankoopvoorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden Webdesign Webit