Algemene aankoopvoorwaarden b-source

 1. VOORWERP
  • De werken zullen door DIENSTVERLENER in volstrekte autonomie worden uitgevoerd. Nochtans is het haar toegelaten om, telkens zij het wenselijk zou achten, aanvullende inlichtingen aan de OPDRACHTGEVER te vragen.

   Zulks gebeurt via de contactpersoon van b-source, die fungeert als projectleider en die eveneens toezicht houdt op, en gezag uitvoert op haar eigen personeel of aangestelde. De werknemers, aangestelde of andere uitvoeringsagenten van DIENSTVERLENER zullen op geen enkel ogenblik als werknemer, aangestelde of agent van de OPDRACHTGEVER beschouwd kunnen worden. De OPDRACHTGEVER zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag of controle uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.
  • De werken zullen worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende normen ARAB/AREI of volgens de specificaties van de OPDRACHTGEVER of diens klant.
  • De OPDRACHTGEVER heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin het werk wordt verricht. Kosten van zulke controles zijn steeds ten laste van de OPDRACHTGEVER.
  • De DIENSTVERLENER zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers of door uitzendkrachten.
  • DIENSTVERLENER zal met haar eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdrachten uitvoeren. Overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de OPDRACHTGEVER van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de OPDRACHTGEVER zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de OPDRACHTGEVER op de werknemers of aangestelde die DIENSTVERLENER zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. 
 2. PRIJS
  • Er wordt overeengekomen dat de dienstverlening door DIENSTVERLENER zal geschieden volgens diens recentste tarieven.
  • Alle prijzen zijn exclusief btw.
  • Er wordt maandelijks gefactureerd. Alle betalingen gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij niet conform.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  • Bij vaststelling van schade veroorzaakt door een werknemer, aangestelden en werknemers van onderaannemers van DIENSTVERLENER dient dit onmiddellijk worden gemeld aan de projectleider van b-source.
  • Vervolgens dient de schade te worden omschreven en schriftelijk aan OPDRACHTGEVER worden bezorgd, dit uiterlijk op dezelfde dag na het veroorzaken van de feiten. De omschrijving dient te omvatten: naam werknemer die de schade veroorzaakte, aard van de schade en didactisch materiaal. Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van OPDRACHTGEVER zullen niet als ontvankelijk worden beschouwd. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal via een aparte creditnota worden geregeld.
  • De DIENSTVERLENER garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften en vrijwaart OPDRACHTGEVER dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan.
 4. GEHEIMHOUDING
  • DIENSTVERLENER verbindt zicht tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de OPDRACHTGEVER. DIENSTVERLENER verbindt zich ertoe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. 
 5. ALLERLEI
  • Het is de DIENSTVERLENER verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van zesendertig maanden na de beëindiging der samenwerking personeel, uitzendkrachten of gewezen personeel van OPDRACHTGEVER over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via dochter of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, om dan prestaties voor hem te laten verrichten. De OPDRACHTGEVER zal tijdens dezelfde periode ook, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, met geen personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, of gewezen personeel van OPDRACHTGEVER samenwerken op zelfstandige basis of in onderaanneming, zelfs niet wanneer deze persoon of personen een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 30.000 per inbreuk en per persoon.
  • Het is de DIENSTVERLENER verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van zesendertig maanden na de beëindiging der samenwerking voor klanten van OPDRACHTGEVER diensten te verlenen, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks contact te nemen om eigen diensten aan te bieden. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 30.000 per inbreuk.
  • Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

   Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of de andere rechtbanken.

Altijd als eerste het laatste nieuws ontvangen?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

 • Projectrealisaties
 • Beschikbaarheden
 • Sectornieuws
 • Achter de schermen
Copyright © 2024 b-source. Alle rechten voorbehouden. Veiligheid boven alles, ook voor jou. Lees hier ons privacy- , cookie- en GDPR-beleid
Algemene aankoopvoorwaarden Algemene verkoopvoorwaarden Webdesign Webit